Czym nie są fundusze oszczędnościowe?

Czym nie są fundusze oszczędnościowe?

W sytuacji, kiedy stopy oprocentowania depozytów w bankach są na historycznie niskich poziomach, wielu inwestorów poszukuje alternatywnych sposobów bezpiecznego lokowania środków.

CZYM JEST FUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY?

Łatwiej napisać czym na pewno nie jest:

1.      Fundusz oszczędnościowy to nie lokata.

2.      Nie ma tu gwarancji kapitału czy odpowiednika Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3.      Stopa zwrotu również nie jest w żaden sposób gwarantowana.

Mimo to naszym zdaniem warto rozważyć tę formę inwestycji jako alternatywę dla lokat bankowych. Jak pokazują dane dotyczące aktywów funduszy pieniężnych i gotówkowych w okresie od 31 kwietnia 2017 r. do 31 kwietnia 2018r. wielu inwestorów podziela nasz pogląd. W ostatnim roku suma środków zgromadzona w tej kategorii funduszy wzrosła o 14,2 mld PLN (wzrost o 44,63%).

Aktywa_FP_2017_2018.png

 

DO KOGO KIEROWANA JEST OFERTA FUNUDSZY OSZCZĘDNOŚCOWYCH?

Fundusze te powinny zainteresować osoby, które oczekują wyższej stopy zwrotu niż na lokacie bankowej i jednocześnie przy relatywnie niskim ryzyku.  Oferta tego rodzaju funduszy jest dostępna od 100 zł. Ważną zaletą tego rodzaju rozwiązań jest bardzo duża płynność przy czym najczęściej zalecany okres inwestycji to min. 6 miesięcy.

NA CZYM ZYSKAM WIĘCEJ - NA FUNDUSZU CZY NA LOKACIE? PORÓWNANIE WYNIKÓW

Podstawowa reguła oceny inwestycji mówi o tym, że żadne wyniki historyczne nie dają gwarancji powtórzenia ich w przyszłości. Tym samym wynik nie powinien być najważniejszym czynnikiem oceny. Intuicyjnie jednak, większość Inwestorów poszukując alternatywy dla lokaty zaczyna od przeglądania historycznych stóp zwrotu.

Nic dziwnego. Wg najnowszych danych NBP, średnie oprocentowanie nowych lokat bankowych w marcu 2018 roku dla okresów od 6 miesięcy do 1 roku włącznie wynosiło 1,72%. Oczywiście zdarzają się bardziej atrakcyjne oferty, ale najczęściej obarczone są dodatkowymi warunkami jak np. maksymalna ilość lokat, maksymalny okres inwestycji, maksymalna kwota, pochodzenie środków, dodatkowe rachunki, karty itd.

Można sprawdzić jak kształtowała się relacja oprocentowania depozytów do rzeczywistej stopy zwrotu z funduszy oszczędnościowych w ostatnich latach.

 

(Przykład) W marcu 2017 r. średnie oprocentowanie lokat dwunastomiesięcznych wynosiło ok 1,64% (dane NBP). Dla porównania (na 04.05.18 r.) średni wynik funduszy oszczędnościowych za okres 12 miesięcy wynosił 2,59%. Przy czym średni wynik dziesięciu funduszy o najwyższej stopie zwrotu w danym okresie wyniósł  3,77%. 

Taką sytuację obserwujemy już od dłuższego czasu.

Poniższy wykres przedstawia rozszerzenie powyższego przykładu dla dwóch wybranych funduszy*, na przestrzeni ostatnich 10 lat w porównaniu do hipotetycznej inwestycji w lokatę w tym samym okresie czasu (roku)

Porównanie_stóp_zwrotu.png

     

CZY WSZYSTKIE FUNDUSZE OSZCZĘDNOŚCIOWE SĄ TAKIE SAME?

Istnieją ramowe zasady kwalifikacji danego funduszu do określonej grupy. Opierają się one  przede wszystkim na zakładanym udziale określonych instrumentów w aktywach funduszu. Warunki te określają jednak jedynie przedziały w jakich powinny mieścić się udziały poszczególnych instrumentów. Tym samym, portfele funduszy sklasyfikowanych wg generalnej klasyfikacji do tego samego koszyka funduszy mogą się znacząco różnić. Będzie to miało wpływ na wynik funduszu, jednak przede wszystkim na rzeczywiste ryzyko związane z inwestycją w dany fundusz.

Podstawą wyboru funduszu powinien być właśnie przegląd struktury portfela aktywów funduszu. W praktyce istnieje wiele funduszy, których nazwa mogłaby sugerować, iż środki lokowane są w najbezpieczniejsze aktywa np. depozyty, lokaty, gotówkę, podczas gdy rzeczywiście znaczna część środków lokowana jest w np. w obligacje korporacyjne.

W CO INWESTUJĄ FUNUDSZE OSZCZĘDNOŚCIOWE?

Generalnie fundusze z tego sektora większość swoich środków powinny lokować w instrumenty rynku pieniężnego (tj. instrumenty o terminie zapadalności do jednego roku) oraz w gotówkę. W praktyce duża część środków lokowana jest w bezpieczne obligacje skarbowe o terminie zapadalności dłuższym niż rok. Biorąc pod uwagę rentowność tych rozwiązań, gdyby fundusze lokowały środki wyłącznie w te instrumenty, to wyniki zbliżone powinny być do ok 1-1,5% (po odjęciu opłat za zarządzanie) -  wynika to chociażby z faktu, że obecne maksymalne oprocentowanie 10 letnich obligacji skarbowych wynosi 2,7%.

Skąd więc wyniki  funduszy znacznie przekraczające powyższe wyliczenia? W portfelach funduszy oszczędnościowych coraz większy udział  środków lokowany jest w obligacje korporacyjne, które generują większą stopę zwrotu i poprawiają wynik całego funduszu. Należy jednak pamiętać, że są to instrumenty o znacznie większym ryzyku niż chociażby wspomniane obligacje skarbowe. Zbyt duży udział tej klasy aktywów w portfelu funduszu pieniężnego może przekładać się na znaczący wzrost ryzyka z inwestycji. Taka sytuacja nie musi dyskwalifikować danego funduszu, niemniej inwestor powinien zdawać sobie z niej sprawę podejmując decyzję inwestycyjną.

JAKIE JEST BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW ZAINWESTOWANYCH W FUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY?

Stopa zwrotu z funduszu inwestycyjnego nie jest gwarantowana. W przypadku funduszy inwestycyjnych nie działa również Bankowy Funduszu Gwarancyjny (BFG). Inwestycja ta związana jest z ryzykiem. Za ryzyko to, przynajmniej teoretycznie inwestor wynagradzany jest wyższą stopą zwrotu niż na standardowej lokacie.

Ryzyko o którym mowa może być jednak efektywnie zminimalizowane poprzez odpowiedni dobór funduszu oraz określenie horyzontu czasowego na jaki inwestor chce ulokować środki.

Należy również zauważyć, że środki zgromadzone w TFI nie stanowią ich własności. Oznacza to, że w przypadku jego problemów (w skrajnym przypadku nawet upadłości) kapitał zainwestowany przez klientów stanowić będą odrębną sumę od środków TFI.

JAKI JEST MINIMALNY OKRES TRWANIA INWESTYCJI?

Już następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku funduszu (formalnym zakupie jednostek uczestnictwa) inwestor może złożyć zlecenie odkupu. Środki z funduszu powinny wrócić do niego w przeciągu kilku dni. Ustawodawca generalnie określa ten termin na maksymalnie 7 dni. Każdy fundusz określa ten termin (nie dłuższy) w swoim  statucie. W praktyce są  to najczęściej 2 dni robocze.

Ze względu na charakter portfela aktywów danego funduszu, karta funduszu określa minimalny zalecany okres inwestycji. Można to rozumieć jako okres, po którym maksymalnie inwestor może spodziewać się dodatniej stopy zwrotu. Ma to przede wszystkim związek z zakładaną, terminową  zmiennością wyceny jednostek funduszu. W przypadku funduszy oszczędnościowych jest to np. okres 6 miesięcy.

Ważnym jest, że w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych środki pracują dla inwestora każdego dnia roboczego. Wypłacając je w dowolnym momencie inwestor otrzymuje kapitał powiększony/pomniejszony o wypracowany zysk/stratę.

Poniższa tabela przedstawia statystykę wyników wybranych 3 funduszy* oszczędnościowych. Pod uwagę zostały wzięte wyniki funduszy za ostatnie 11 lat (w okresach miesięcznych). Statystyka pokazuje wyniki funduszy w okresach 3, 6 i 12 miesięcy rozpoczynanych w każdym kolejnym miesiącu badanych 11 lat.

 

Tabela_statystyka.png

 

Na podstawie przedstawionych informacji łatwiej zrozumieć dlaczego zalecany (ale nie wymagany) okres inwestycji to najczęściej minimum 6 miesięcy. Im krótszy okres będziemy rozpatrywać, tym polityka inwestycyjna danego funduszu oraz umiejętności zarządzającego będą miały większe odzwierciedlenie w bieżących wynikach. Inwestor, który nastawia się na bardzo krótki okres inwestycji oraz preferuje najniższe ryzyko inwestycyjne powinien zdecydować się na FUNDUSZ 1. Z drugiej strony inwestor, który akceptuje większe ryzyko oraz zakłada, że może zaakceptować minimum 6-cio miesięczny okres inwestycji może zdecydować się na FUNDUSZ 3. Ostatecznie większe ryzyko daje możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu. Rozpatrując roczne okresy inwestycji warto zauważyć, że na 121 okresów żaden z rozpatrywanych funduszy nie był stratny.  Fundusz o krótkoterminowym większym ryzyku wypracował przy tym średnio o 1,31 p.p. wyższą stopę zwrotu niż fundusz charakteryzujący się bardziej stabilną polityką inwestycyjną.

CZY INWESTOWANIE W FUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY WIĄŻE SIĘ Z DODATKOWYMI OPŁATAMI?

W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Trójmiejską Kancelarię Finansową nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat związanych z nabyciem czy zbyciem jednostek funduszy inwestycyjnych. Każdy fundusz pobiera własną opłatę za zarządzanie, ale zawsze jest ona uwzględniona w wyniku danego funduszu.

Nie pobieramy również dodatkowych opłat za doradztwo inwestycyjne w zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych. Nasze wynagrodzenie stanowi udział w opisanej powyżej opłacie za zarządzanie pobieranej przez TFI.

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ INWESTYCJI W FUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY?

Zapraszamy do kontaktu. W pierwszej kolejności pomożemy dobrać odpowiedni fundusz inwestycyjny spełniający oczekiwania inwestora, a następnie przygotujemy niezbędne dokumenty.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej bezpłatnej platformy funduszy inwestycyjnych: www.funduszetkf.pl, na której można samodzielnie nabyć fundusze inwestycyjne i na bieżąco kontrolować ich wyniki. 

Więcej szczegółów znajduje się w zakładce Zainwestuj

 

*w przedstawionych przykładach wykorzystane zostały fundusze charakteryzujące się różną strukturą portfela aktywów - stąd znaczne różnice w wynikach. Przytoczone fundusze oferowane są naszym inwestorom. Ostateczna decyzja, w który fundusz zainwestować powinna być poprzedzona określeniem preferencji inwestora względem oczekiwanej stopy zwrotu, możliwego do poniesienia ryzyka oraz horyzontu czasowego inwestycji.

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY