Dlaczego warto inwestować w fundusze?

Dlaczego warto inwestować w fundusze?

Inwestowanie w fundusze niesie z sobą wiele zalet dla indywidualnego inwestora. Cy zdaje sobie z nich sprawę?

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW

W przypadku funduszy inwestycyjnych należ rozróżnić dwie główne grupy ryzyka – ryzyko systemowe oraz ryzyko inwestycyjne.

Ryzyko systemowe dotyczy bezpieczeństwa środków wpłaconych do funduszu i związane jest z jego funkcjonowaniem.

Choć w przypadku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nie funkcjonuje system gwarancji podobny do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to ryzyko utraty środków w  wyników problemów TFI jest bardzo małe.

Organem odpowiedzialnym za kontrolę nad działalnością funduszy inwestycyjnych jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Środki wpłacane do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią jego majątku – są od niego wyodrębnione. Oznacza to, że bankructwo Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie powinno mieć wpływu na bezpieczeństwo ulokowanych środków.

Za bezpieczeństwo aktywów funduszu opowiada również bank depozytariusz. Bank ten przechowuje wszystkie aktywa funduszu, dba również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu. W przypadku bankructwa banku depozytariusza aktywa funduszu wyłączone są z jego masy upadłościowej. 

Ryzyko inwestycyjne jest związane z rodzajem aktywów, w które inwestuje fundusz oraz ze skutecznością zarządzającego. To właśnie podejmowanie tego ryzyka ma ostateczny wpływ na wynik inwestycji – o tym wkrótce w artykule – Inwestowanie w Fundusze wiąże się z ryzykiem.

KONTROLA INWESTYCJI

Każdy fundusz, zgodnie z odpowiednimi regulacjami ma obowiązek publikowania wszystkich istotnych informacji w postaci: prospektu inwestycyjnego, statutu oraz karty informacyjnej. Zgodnie z zapisami prospektu informacyjnego fundusz publikuje również swoje wyniki. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego wyniki publikowane są najczęściej każdego dnia.

Inwestorzy współpracujący z Trójmiejską Kancelarią Finansową, oprócz dostępu do przedstawionych powyżej dokumentów, mają również możliwość bezpośredniego kontaktu z zarządzającymi poszczególnymi funduszami poprzez wzięcie udziału w organizowanych przez nas spotkaniach.

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW

Inwestor chcący ulokować środki w otwartym funduszu inwestycyjnym nie musi dysponować dużymi kwotami, jak ma to miejsce chociażby w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, gdzie minimalna kwota inwestycji to równowartość 40 000 euro. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych często minimalna kwota inwestycji to już 100 zł, dzięki temu przy niewielkich nakładach finansowych inwestor ma możliwość zbudowania zdywersyfikowanego portfela odpowiadającego jego potrzebom.

Inym aspektem wartym uwagi jest płynność. Jeżeli inwestor zdecyduje się na zakończenie inwestycji to zlecenie odkupu może złożyć każdego dnia, a środki pojawią się na jego koncie w przeciągu kilku kolejnych  dni – dokładne terminy opisane są w prospektach informacyjnych funduszy.

RÓŻNORODNOŚĆ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

Samo określenie „fundusz inwestycyjny” jest przede wszystkim określeniem mechanizmu, dzięki któremu indywidualny inwestor ma możliwość lokowania środków w różne aktywa: akcje, obligacje, papiery skarbowe, surowce, depozyty, waluty, jak również nieruchomości. Uzyskuje też m.in. możliwość dywersyfikacji geograficznej poprzez dostęp do funduszy lokujących środki nie tylko w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych.

Polityka inwestycyjna każdego funduszu określona jest w jego statucie i nie może ulec zmianie w trakcje inwestycji. Dzięki temu inwestor wie w co będą lokowane jego środki i jest w stanie określić ryzyko inwestycyjne danego funduszu – różne np. ze względu na rodzaj aktywów.

W ofercie Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej znajduje się obecnie 100 funduszy inwestycyjnych otwartych wyselekcjonowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Nasi klienci mają również dostęp do szerokiej gamy dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.  

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM

Każdy z oferowanych przez nas funduszy jest zarządzany przez zespół ekspertów rynku kapitałowego. Poza zarządzającym podejmującym finalne decyzje samodzielnie albo poprzez komitety inwestycyjne, istnieje również niezliczona liczba analityków śledzących bieżące wydarzenia gospodarcze w kraju i za granicą, czy również dane finansowe spółek.  Często poszczególni analitycy skupiają się na ścisłej grupie aktywów np. akcjach wąskiej grupy sektorów. Dzięki temu, każdego dnia sztab analityków dokonuje pracy nieosiągalnej dla indywidualnego inwestora.

Dodatkowo w ramach współpracy z nami każdy inwestor ma możliwość skorzystania z pomocy w doborze otwartego funduszu inwestycyjnego. TKF posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpłatne doradztwo inwestycyjne w tym zakresie. 

KORZYŚCI PODATKOWE

Inwestując w fundusze inwestor może skorzystać z wielu korzyści podatkowych.

Środki są inwestowane od wpłaty do momentu ich wypłaty z funduszu. Podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty środków z funduszu (w przypadku wypracowania zysku). Inwestor ma również możliwość skorzystania z korzyści podatkowych dokonując zmiany funduszy pod parasolem funduszy inwestycyjnych – w takim przypadku podatek przy przeniesieniu środków z funduszu do funduszu również nie wystąpi, a zostanie pobrany dopiero w momencie wypłaty na zewnętrzne konto.

Inne preferencje podatkowe są możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu przez inwestora programów IKE lub IKZE.

Chcesz inwestować w fundusze inwestycyjne, ale nie wiesz które wybrać? Sprawdź nasze portfele modelowe (kliknij tutaj). 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY