O nas

O nas

Główne pole działalności TKF to pomoc w budowaniu i kontrolowaniu portfeli inwestycyjnych oraz doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych. Jesteśmy podmiotem prawnym licencjonowanym oraz kontrolowanym przez KNF.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Główne pole działalności TKF to pomoc w budowaniu i kontrolowaniu portfeli inwestycyjnych oraz doradztwo inwestycyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych. Współpraca z TFI pozwala nam również wykorzystać takie rozwiązania jak IKE i IKZE. Za naszym pośrednictwem inwestorzy mogą także nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy obligacje korporacyjne. Pomagamy też inwestować w alternatywne rozwiązania takie jak alkohole kolekcjonerskie, dzieła sztuki czy metale szlachetne, np. złoto lub srebro fizyczne.

Jak nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego Agent Firmy Inwestycyjnej - Domu Makleprskiego Q Securities S.A. TKF jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities S. A. m.in. takich czynności jak składanie wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities czy udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities (w tym emisji obligacji korporacyjnych). 

JAK PRACUJEMY?

Współpracujemy z klientem przez cały czas trwania inwestycji. Monitorujemy indywidualne portfele każdego z naszych klientów na bieżąco informując o wynikach oraz potrzebie dokonania zmian. Pomimo posiadania wysokich kwalifikacji nieustannie rozwijamy naszą wiedzę i doświadczenie. W codziennej pracy jesteśmy również w stałym kontakcie z zarządzającymi funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorcami, co pozwala nam na bieżąco śledzić sytuację rynkową i reagować na jej zmiany.

JAK ZARABIAMY?

Wszyscy nasi klienci są zwolnieni z opłat dystrybucyjnych związanych z procesem nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Nasze wynagrodzenie stanowi udział w opłacie za zarządzanie pobieranej przez każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Współpraca z nami nie zmniejsza więc zysku inwestora. Konstrukcja wynagrodzenia powoduje, że im większy zysk osiągnie klient i wartość jego aktywów wzrośnie, tym większe jest nasze wynagrodzenie. Zadowolenie klienta wynikające m. in. z realizacji satysfakcjonującej stopy zwrotu przy zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa i płynności portfela, a co za tym idzie jak najdłuższa współpraca z nami, jest więc naszym najważniejszym celem.

OD KIEDY DZIAŁAMY?

W 2014 roku zakończyliśmy naszą współpracę z bankiem i założyliśmy Trójmiejską Kancelarię Finansową. Chcieliśmy zbudować miejsce, w którym będziemy mogli realizować swoją pasję do inwestycji pomagając innym osiągać zyski z kapitału. Od początku naszym celem było zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu współpracy z naszymi klientami.

CZY WSPÓŁPRACA Z TKF JEST BEZPIECZNA?

Jesteśmy podmiotem prawnym licencjonowanym oraz kontrolowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

W dniu 11 października 2016 roku po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymagań Komisji Nadzoru Finansowego Trójmiejska Kancelaria Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzymała zezwolenie na działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu oraz odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. 

Treść zezwolenia: 

Pobierz plik: 2016-10-12_TKF_-_IN_decyzja_KNF.pdf [569.66 kb] 

Lista dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Fundusze_Inwestycyjne/dystrybutorzy_jednostek_uczestnictwa

W dniu 08 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej do rejestru agentów firm inwestycyjnych jako Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A.
 
Lista Agentów firm inwestycyjnych - osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:

CZY TKF POSIADA UPRAWNIENIA DO LICENCJONOWANEGO DORADZTWA INWESTYCYJNEGO?

Trójmiejska Kancelaria Finansowa na mocy udzielonego zezwolenia z dnia 11 października 2016 roku posiada uprawnienia do bezpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów funduszy zagranicznych.

Dodatkowo Tomasz Kuprasz posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 553 oraz licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2459.

CZY TWOJE ŚRODKI FINANSOWE SĄ BEZPIECZNE?

Trójmiejska Kancelaria Finansowa  jest firmą pośredniczącą i doradczą. Nie dokonujemy wpłat ani wypłat środków pieniężnych. Każdy inwestor dokonuje bezpośrednich wpłat na wybrane przez siebie rozwiązania inwestycyjne, a środki przechowywane są w zaufanych i nadzorowanych instytucjach, takich jak banki lub domy maklerskie pełniących rolę depozytariusza.

DO JAKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ NALEŻYMY?

Jesteśmy niezależnym podmiotem działającym na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych oraz innych rozwiązań finansowych. Budujemy ofertę w odpowiedzi na potrzeby inwestorów oraz zmieniającą się sytuację na rynku. W doborze rozwiązań dla inwestorów, kierujemy się nie tylko własną wiedzą i doświadczeniem, ale również wnioskami wyciągniętymi z osobistych spotkań z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi i ekspertami rynku kapitałowego.

WRÓĆ DO GÓRY